Filmreihe
28. Oktober 2018 – 28. April 2019
Kino Kiwi-Scala, Schaffhausen